katalog 99
 Klippt ur: Vårutställningskatalogen, Konstfack 1999
saxhttp://www.konstfack.se/x99/bi/konst.html]

 


Bildpedagogik

; Konst

Vi bildpedagoger som har valt konst som inriktning fördjupar oss under sista året i egna konstprojekt. Vi studerar den samtida konsten under ledning av curator och konstnär Aurél Schiller. Han har provocerat fram intressanta diskussioner genom bildvisningar, utställningsbesök och teoretiska resonemang. Kursledaren, professor och konstnär Björn Eneroth, har med engagemang och humor hjälpt oss i det praktiska arbetet med vår konstnärliga process. Att förena vår konstnärliga ambition med pedagogens, förmedlarens roll hade vi inte klarat utan didaktiklärare Pia Bohlin Brundins kompetenta vägledning.
Sista årets studier har bedrivits i ateljé, med avbrott för praktik ute på grund-, gymnasie- och konstskolor. Spontana diskussioner liksom synpunkter på varandras arbeten har varit livsnödvändiga. Ateljékamraterna är ovärderliga att bolla idéer med. Denna erfarenhet är bra att ha med sig inför kommande samarbetssituationer i arbetslivet.
Här följer en kort presentation av oss 15 avgångsstudenter vid Bildpedagogik; Konst och våra examensarbeten:
Madeleine Alemans arbete heter ‘Jag och Louise’ med undertiteln »Om konsten att hålla näsan ovanför vattenytan«. Madeleine undersöker drivkraften bakom Louise Bourgeoises konstnärskap och drar ‘trådar’ mellan dennes konstnärskap och sin egen konstnärliga process.

Att förmedla ett budskap’ handlar Anne Oliviussons projekt om. Hon intervjuar några kristna konstnärer och undersöker hur man kan förmedla det kristna budskapet i bild.

Sonia Reuterskiöld söker i sitt arbete gestalta ‘Poetiska strukturer’.

Charlotte Höglund presenterar sitt projekt: »Genom att visualisera tillvaron undersöker jag hur jag upplever den. Även om jag har en intention med bilden från början så är det mest spännande att se hur den utvecklar sig under arbetets gång. Ett medvetandegörande av det egna synsättet och kanske ett vidgat seende. Ett arbete om perception och gestaltning och hur vi strukturerar tillvaron ...«

‘20 mesh – 0,26 mm, Möten – Öppningar – Skuggor’. Ett projekt på temat sinnlighet av Malin Myrin.

Malin Englund: »Ett fotografiskt arbete där jag i mötet med en 1800-talsfotograf arbetat med fotografiska självporträtt. Min förebild är fotografen Amanda Gussander och ett självporträtt av henne taget i en enkel studio. Amanda levde och var verksam i Gävle omkring år 1860. Jag fann fotografiet och bilden av henne genom ett bildarkiv på länsmuseet i Gävleborg. Alla dessa bilder som ligger före, betydelsen av deras existens i tid och rum. Rum de ofta finns i, dolda i arkiv. Amandas bild, hennes unga ansikte, har varit och är min inspiration i detta arbete. Jag låter henne berätta och i fotografiet möts vi.«

En annan som arbetat fotografiskt är Cecilia Näsström. Hon undersöker relationen mellan verktyget kameran och människans seende.

‘Gör jag tavlor på Konstfack?’ undrar Kerstin Fagerlind som i sitt arbete frågar: »Hur kan man resonera kring detta? Hur pass högt i tak är det? Introverta rum och extroverta platser gestaltas i en röd, blå och gul triptyk.«

Målaren Svante Trottestam belyser de inbördes motsättningar som lätt uppkommer mellan samtidskonsten och de mer traditionella konstuppfattningar som ofta råder hos en bredare allmänhet.

Marika Hakkalas arbete ‘Skapa nytt av det gamla’ handlar om parafrasens roll i den postmoderna diskursen. Marika utgår ifrån parafraser hos samtida konstnärer för att få en helhetssyn på parafrasens betydelse i postmodernismen. Begrepp som dubbelkodning och historiemedvetande är centrala för Marika som i sitt måleri för en dialog med konsthistorien och undersöker parafrasens uttryckspotential.

Mikael Törnqvist har arbetat med ett examensarbete som heter ‘Det målade självporträttet’. »Jag har arbetat dels med mitt eget självporträtt, dels tittat på hur och varför man har gjort självporträtt genom konsthistorien. Vad är det man vill visa och vad är det man egentligen visar i ett självporträtt?«.

Liselotte Lindborg säger om sitt arbete ‘Upprepning, möjligtvis förenkling’: »Jag har använt mig av en reklambild som jag upprepar på olika sätt. I själva upprepningen finns en längtan att ge liv, att finna sin historia och kanske finna sig själv. Jag hämtar inspiration från Brancusi, Cecilia Edefalk, Georgia O’Keeffe och egeisk konst. Dessa dröjer jag mig gärna kvar hos. I mitt examensarbete frossar jag i det som alltid funnits med mig och kanske kan det ge mig chans att gå vidare.«

Handskrift och handgjorda bokstäver är en passion säger kalligraf Hans Presto. I arbetet ‘ABC’ blandas klassiska bokstavsformer med humor och post-underground influenser. Hans söker efter skriftens väsen och studerar gränslandet mellan skrift och bild.

Anna Fernberg funderar runt kaos och ordning och hur kreativiteten är beroende av syntesen av de båda. »Hur lär vi oss att orientera i nya okända situationer, där strukturen ännu ej är bekant för oss?« Erfarenheten att vara utbytesstudent i Barcelona under hösten ligger till grund för Annas projekt.

Varde ljus, och det vart mörker ...’ är titeln på Robin Holmqvists undersökning av historiemåleriets förhållande till historien. »Liksom alla historiemålare söker jag dramats höjdpunkt, och när jag finner den uppehåller jag mig där till dess jag sett mig mätt. Därefter börjar det mödosamma arbetet att förmedla min inre vision till något yttre genom ett nogsamt studium av den alltid lika fascinerande verkligheten.«

Anna Fernberg, Robin Holmqvist och Hans Presto
Avgångsstudenter vid Institutionen för Bildpedagogik

[KÄLLA: http://www.konstfack.se/x99/bi/konst.html]

   
Texten är hämtad från http://www.konstfack.se/x99/bi/konst.html (maj 1999)
Sidan kan ha ändrats sedan dess. Klicka här för den aktuella sidan, eller besök
Konstfacks hemsida.


[ ABC; Om bokstaven i 1900-talets bildkonst... ]
[ Hem || Bildpedagogik || Kräv handstil i skolan! ]
[ Kalligrafilänkar || Konstlänkar || Pennlänkar || Nyheter ]
top

BLAM steel nibs älska

All images, characters, logos and trademarks are property of their respective owners and are used here either with permission or in an editorial fashion only.
This page's url: http://hans.presto.tripod.com/x99.html